Warning: ob_start(): function '' not found or invalid function name in /home/symfony/symfony/lib/config/sfApplicationConfiguration.class.php on line 155

Notice: ob_start(): failed to create buffer in /home/symfony/symfony/lib/config/sfApplicationConfiguration.class.php on line 155
VVA | Vlaamse Vereniging Autisme
uitgebreid

Aanmelden op VVA

wachtwoord vergeten?

Ons privacyengagement

VVA is zeer geëngageerd jouw privacy te beschermen en wil jouw vertrouwen waard zijn wanneer je onze website bezoekt. We willen er dan ook alles aan doen om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over hoe wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben wij dit privacybeleid voor je opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. Als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens willen wij deze gegevens eerlijk en rechtmatig verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ter omzetting van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens). We raden je aan dit beleid grondig door te nemen alvorens je ons informatie over jezelf verschaft. We hopen dat dit beleid elke bezorgdheid die je zou kunnen hebben zal wegnemen. Indien je toch nog verdere vragen zou hebben, dan kan je contact nemen met webmaster@autismevlaanderen.be.

1. Jouw persoonlijke profiel

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website is het nodig dat je een account met login/wachtwoord en profiel aanmaakt. Bij het aanmaken van je account zal gevraagd worden om je naam, geboortedatum, provincie, gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord op te geven. Je e-mailadres zal niet worden getoond op onze site en zal niet door ons aan derden worden verstrekt. De gevraagde gegevens zijn essentieel om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de site zoals informatie op maat.
Je verklaart je akkoord de volle verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid van deze login informatie op te nemen, in het bijzonder door deze nooit aan derden mee te delen of door jouw account na registratie onbeheerd achter te laten. Door jouw registratie verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met dit privacybeleid.

2. Waarom registreren wij jouw persoonlijke gegevens?

Deze website is een community website: geregistreerde gebruikers kunnen zelf inhoud toevoegen en becommentariëren, ervaringen uitwisselen met anderen, mensen volgen, VVA activiteiten raadplegen, zelf activiteiten meedelen of aanvragen en dergelijke meer.
In het licht hiervan registeren wij persoonlijke gegevens onder meer: om jou en andere geregistreerde gebruikers optimaal gebruik te laten maken van deze website; om ervoor te zorgen dat jouw aanvraag bij de juiste persoon terecht komt en je zo op een adequate en doeltreffende manier verder ondersteund wordt; om beveiligde plaatsen op onze site te kunnen voorzien waar enkel groepsleden toegang toe kunnen krijgen; om statistische verwerkingen uit te voeren betreffende het aantal bezoekers op deze site; voor onze interne administratie, bijvoorbeeld wanneer je een infopakket aanvraagt en om jou persoonlijke berichten te kunnen sturen. Via de functie “mail op maat” in jouw persoonlijke account kan je aangeven welke informatie je via e-mail wenst te ontvangen en hoe vaak.

3. Welke persoonlijke gegevens verwerken wij?

3.1 Informatie die je ons zelf meedeelt
Wij verwerken enkel de, al dan niet persoonsgebonden, informatie die je ons toevertrouwt naar aanleiding van jouw gebruik van deze website, in het bijzonder bij aanmaak en ieder gebruik van jouw persoonlijke account en bij aanmaak of wijziging van jouw persoonlijk profiel. Indien je ons andermans persoonlijke gegevens meedeelt, verklaar je uitdrukkelijk dat je voor deze mededeling ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene hebt bekomen. Wij vragen je uitdrukkelijk dat je ons geen gevoelige persoonlijke informatie meedeelt, tenzij wanneer dergelijke informatie voorafgaand door je werd geanonimiseerd. Anonimisering houdt in dat de informatie redelijkerwijze niet meer toelaat een natuurlijke persoon te identificeren.
3.2 Persoonlijke gegevens die automatisch worden geregistreerd
Om je toe te laten gemakkelijker te navigeren op deze website en jouw algemene gebruikerservaring van deze website te optimaliseren, gebruiken wij zoals alle andere websites cookies. Een cookie is een bestandje dat door onze server wordt verstuurd en dat op de vaste schijf van jouw computer wordt geplaatst. Het geeft aan dat een bepaalde site werd bezocht en bevat een aantal gegevens in verband met dit bezoek (in het bijzonder IP-adres, browser type, browser taal en zoekopdrachten). Deze cookies bevatten informatie die alleen door VVA kan worden ontcijferd.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

4.1 Derden
Wij beschouwen jouw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen, behalve als je ons voorafgaand jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe hebt gegeven.
Jouw gegevens kunnen wel worden doorgegeven indien een wettelijke bepaling dat oplegt, wanneer een overheidsinstelling of regelgevende instantie erom verzoekt of in het geval dat VVA te goeder trouw meent dat dit noodzakelijk is om: de rechten of eigendom van VVA te beschermen; een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen.
4.2 VVA-werknemers
Wij maken jouw persoonlijke gegevens enkel toegankelijk voor werknemers die hiertoe toegang nodig hebben voor de functionaliteit van deze website en onze werking. De werknemers worden verplicht het vertrouwelijke karakter van de verstrekte gegevens te eerbiedigen.
4.3 Andere gebruikers van deze website
Via jouw persoonlijke account kan je zelf bepalen welke informatie je met andere gebruikers van deze website wenst te delen. Zo kan je aangeven bij privacy beheren: welke informatie op het profiel voor wie zichtbaar is; of jouw profiel gevonden mag worden via een zoekopdracht; wie je mag contacteren via het intern berichtensysteem en dergelijke meer.
VVA is in geen geval verantwoordelijk voor hetgeen andere gebruikers met deze gegevens doen.

5. Hoe kan je jouw persoonlijke gegevens aanpassen?

Je hebt op elk ogenblik toegang tot jouw persoonlijke gegevens en je kan ze rechtzetten, wijzigen of verwijderen in jouw persoonlijke account via de rubriek "profiel beheren". Enkel je naam kan je niet meer veranderen. Indien je deze wil veranderen dan kan je hieromtrent mailen naar webmaster@autismevlaanderen.be. Je kan zelf jouw persoonlijke gegevens op eenvoudige wijze raadplegen door na aanmelding te klikken op jouw naam in het aanmeldingsvenster.

6. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens?

Wij nemen alle passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te bewaren en te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls en zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen.
De beveiliging van jouw persoonlijke gegevens hangt voorts in sterke mate af van het door jou gekozen wachtwoord. VVA raadt aan om geen voor de hand liggend of gemakkelijk te raden wachtwoord te gebruiken. Verder wil VVA je aandacht vestigen op het strikt persoonlijke karakter van je wachtwoord en onthoud je jezelf ervan je wachtwoord vrij te geven aan derden. Je doet er goed aan na gebruik steeds af te melden indien je aangemeld bent op een niet-persoonlijke computer. Gezien het strikt persoonlijke karakter van jouw wachtwoord ben je zelf verantwoordelijk en kan VVA op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor elk gebruik van informatie dat met dit privacy beleid onverenigbaar is.

7. Beëindigen account

Je kan op elk moment jouw account beëindigen, hiervoor neem je contact met ons via webmaster@autismevlaanderen.be. Let hierbij wel op: vanaf het moment dat jouw account beëindigd is, worden jouw persoonlijke gegevens gewist die vervat zitten in jouw profiel. Echter, informatie die je hebt toegevoegd aan de community en dat niet in jouw profiel vervat zit, zal op de community aangeboden blijven, ook al heb je jouw profiel verwijderd.

8. Hoe lang worden jouw persoonlijke gegevens bijgehouden?

Jouw persoonlijke gegevens worden bijgehouden gedurende de periode waarin jouw account actief is en gedurende een redelijke periode na beëindiging van jouw account.

9. Algemene bepalingen

9.1 Wijzigingen aan dit privacybeleid
VVA behoudt zich het recht om in de toekomst wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Eventuele wijzigingen zullen via jouw account gecommuniceerd worden en zullen geacht worden te zijn aanvaard na afsluiten van jouw log in de sessie waarin de wijzigingen zijn meegedeeld.
9.2 Toepasselijk recht en geschillenoplossing
Deze privacyverklaring is onderworpen aan Belgisch recht.
In geval van enig geschil over deze website zijn de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd, met uitsluiting van enige andere instantie.
9.3 Ons beleid voor minderjarigen
Indien je minderjarig bent, willen we je toch vragen dat je jouw ouders op de hoogte brengt vooraleer je gegevens verstrekt aan VVA (bv. bij het invullen van jouw profiel). We begrijpen best dat je ook een beetje privacy wenst ten opzichte van jouw ouders. Toch zijn zij verantwoordelijk voor je en kunnen ze je waarschuwen voor de gevaren die het internet met zich kan meebrengen. Je kan ook best vermijden om te persoonlijke informatie vrij te geven.

autisme telefoon

Vlaamse Vereniging Autisme

Welkom op de ontmoetingsplek voor mensen met autisme en hun ouders, familie en sociaal netwerk

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Kalender

November 2017
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Steun ons!

Steek de handen uit de mouwen als VVA-vrijwilliger of word lid!

Je kan ons ook financieel steunen.

Debug toolbar